PP BATTERY บริการเปลี่ยนแบตรถยนต์นอกสถานที่
Contact us

ทางร้าน พีพี แบตเตอรี่ เซอร์วิส ได้ทำการคัดสรรรุ่นที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการง่ายในการตัดสินใจของท่านลูกค้า ดังนี้ครับ

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
Din62
Din65
Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Vatar
Din65
Din65
Din62
Din62

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
Din62
Din65
Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Vatar
Din65
Din65
Din62
Din62

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
Din74
Din75
Din75

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Amaron
 • Vatar
 • Boliden
Din75
Din75
Din75
Din75
Din75
Din75

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
Din74
Din75
Din75

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Amaron
 • Vatar
 • Boliden
Din75
Din75
Din75
Din75
Din75
Din75

5.

A6 3.2 FSI

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS

Din100
Din100

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Amaron
 • Vatar
 • Boliden
Din100
Din100
Din100
Din100
Din100
12MB100

6.

A8

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS

Din100
Din100

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Amaron
 • Vatar
 • Boliden
Din100
Din100
Din100
Din100
Din100
12MB100

7.

Q7

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS

Din100
Din100

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Amaron
 • Vatar
 • Boliden
Din100
Din100
Din100
Din100
Din100
12MB100

8.

Q3 tfsi

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
Din74
Din75
Din75

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Amaron
 • Vatar
 • Boliden
Din75
Din75
Din75
Din75
Din75
Din75

9.

Q5 TFSI

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
Din74
Din75
Din75

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Amaron
 • Vatar
 • Boliden
Din75
Din75
Din75
Din75
Din75
Din75

10.

R54

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS

Din100
Din100

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Amaron
 • Vatar
 • Boliden
Din100
Din100
Din100
Din100
Din100
12MB100

11.

R56

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS

Din100
Din100

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Amaron
 • Vatar
 • Boliden
Din100
Din100
Din100
Din100
Din100
12MB100

12.

S3 1.8

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
Din62
Din65
Din65

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Vatar
Din65
Din65
Din62
Din62

13.

S3 2.0

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
Din74
Din75
Din75

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Amaron
 • Vatar
 • Boliden
Din75
Din75
Din75
Din75
Din75
Din75

14.

S5

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS

Din100
Din100

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Amaron
 • Vatar
 • Boliden
Din100
Din100
Din100
Din100
Din100
12MB100

15.

TT1.8-2.0

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
Din74
Din75
Din75

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Amaron
 • Vatar
 • Boliden
Din75
Din75
Din75
Din75
Din75
Din75

16.

TT QUATTRO

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
 • GS
 • FB
Din74
Din75
Din75

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
 • 3K
 • Puma
 • Amaron
 • Vatar
 • Boliden
Din75
Din75
Din75
Din75
Din75
Din75

17.

TT RS 2.5 QUATTRO

ชนิดกึ่งแห้ง  ( MF )

 • Panasonic
  = Din74, Din85
 • GS
  = Din74, Din85
 • FB
  = Din75

ชนิดแห้ง  ( SMF )

 • FB
  = Din75, Din100
 • 3K
  = Din75, Din100
 • Puma
  = Din75, Din80, Din100
 • Amaron
  = Din75, Din80, Din100
 • Vatar
  = Din75, Din100
 • Boliden
  = Din75, Din100